เกษตรฯ ยันวัคซีน ‘หมา-แมว’ ล็อตใหม่มีคุณภาพ

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ยืนยันวัคซีนที่นำเข้ามาในประเทศไทยจะต้องผ่านกระบวนการนำเข้าอย่างถูกต้อง มั่นใจ ปี 2561 มีคุณภาพเพียงพอต่อการดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ หมา-แมว ได้รับการฉีดกว่า 8.24 ล้านตัวภายในปีนี้ นายลักษณ์ วจนานวัช เปิดเผยถึงมาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ว่า การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นในปี 2535 ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการควบคุมมาอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ สัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ปี 2560-2563 เพื่อกำหนดกำจัดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป และเป็นไปตามเป้าหมายที่ประเทศไทยร่วมกับองค์การอนามัยโลก บูรณาการเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ภายในปี 2563 วัคซีนที่นำเข้ามาในประเทศไทยจะต้องผ่านกระบวนการนำเข้าอย่างถูกต้อง มีการตรวจสอบแหล่งที่มาและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากกระทรวงสาธารณสุข และมีหนังสือรับรองรุ่นการผลิตตามกฎกระทรวงว่าด้วยการรับรองรุ่นการผลิตยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาชีววัตถุ พ.ศ. 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ซึ่งในปี 2561 สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการส่งตัวอย่างวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ได้ส่งมอบแล้ว ตรวจทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพ ภายใต้โครงการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังคุณภาพวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์ที่ใช้ในประเทศ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

loading
×